Oferowane wyroby

Folie samoprzylepne oraz folie i tkaniny wentylacyjne przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego spełniające min. postanowienia Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r(Dz.U.2016 poz.1131) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy oraz zachowujących moc aktów wykonawczych określonych w art. 224 ustawy

Uszczelnianie lutniociągów:
- FOLIA SAMOPRZYLEPNA OPAL – F / 200 / K

Wykonywanie tam wentylacyjnych , uszczelnianie wyrobisk , wykonywanie przegród , przesłon i osłon , wykładanie ociosów:
- FOLIA WENTYLACYJNA F / 200
- FOLIA WENTYLACYJNA OPAL – F / 500
- TKANINA WENTYLACYJNA 1 / 650

Aktualno?ci

 

2018 - Uzyskanie pozytywnej opinii - atest higieniczny wydany przez PZH w Warszawie dla produkowanych przez naszą firmę wyrobów

2017 - Aktualizacja certyfikatów na znak bezpieczeństwa dla wszystkich oferowanych wyrobów wydana przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

 

2011 - Uruchomienie produkcji nowego wyrobu przeznaczonego do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego do pakowania i zabezpieczenia ładunków transportowanych
na paletach oraz pojedynczych towarów

09.2009 - Zakończyliśmy budowę nowego obiektu
i rozpoczęliśmy działalność w WSSE

 

 

  

OPALEX sp. z o.o.Oznaczenie sądu rejestrowego: Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000011235, REGON 005835169, NIP 886-000-35-39
Wysokość kapitału zakładowego/wpłaconego: 50 000,00 zł, Konto: Bank Zachodni WBK SA I Oddział w Wałbrzychu 74 1090 2271 0000 0005 8400 2481.